Seksualpolitik

Vision

Alle har ret til deres egen seksualitet. Sex betragtes som en naturlig del af menneskelivet og ikke som noget tabubelagt. Vi søger at danne de unge til en for dem sund og personligt bevistgjort seksualitet.

Målsætning

Stærke relationer og klar rammesætning i STU og botilbud sikrer et konstruktivt forhold til seksualitet. Vi danner de unge til selvindsigt og udsyn og til at rumme egen og andres seksualitet.

Medarbejdernes metoder og forpligtelser

Det er op til personalet at arbejde på at sikre en åben dialog, skabe tydelige rammer og animere til en åben og empatisk tilgang til seksualitet. Personalet er altid opmærksomme på FN’s handcapkonventions rammesætning på området.
Da der arbejdes relationelt, er medarbejderne forpligtede til at være skærpet opmærksomme på egen relation til de unge, når snakken falder på sex. Hvad er min rolle i denne sammenhæng? Skal jeg vejlede og støtte eller skal jeg respektere privatlivets fred? Det er spørgsmål, medarbejderne hele tiden må stille sig selv.
Der påhviler medarbejderne en indberetningspligt til forstander i det øjeblik, man har mistanke til overgreb eller seksuel mistrivsel i øvrigt. Forstander bringer da evt. div. instanser ind i billedet, skønnes det nødvendigt/relevant.

Retningslinjer for de unge

Man kan kun have overnattende gæster fra fredag til lørdag og lørdag til søndag. Hverdage er tæt pakket med undervisning, arbejde og opgaver og træning, så derfor sover alle på eget værelse, så hverdagen kan overkommes. Kæresteforhold kan være en del af hverdagen – også i undervisningstiden – men det må aldrig have en skadelig effekt på udbyttet af undervisningen og den unges generelle udvikling. I konkrete sådanne tilfælde, lægger kontaktlærer en konkret strategi med refererede aftaler mellem parterne og skriver det ind i den unges handleplaner jf. den unges egne ønsker og drømme for fremtiden. Ultimativt er den unges seksualitet naturligvis den unges eget domæne, og kontaktlærer og det øvrige personale er i den forbindelse vejledere. De her skitserende retningslinjer er derfor naturligvis vejledende ift. selvbestemmende individer. Rammesætningen er altid let forståelig for den unge og – naturligvis – aldrig krænkende.

Grænser

Den enkeltes grænser skal i alle henseender respekteres. Ved deciderede overgreb træder beredskabsplanen i kraft. De grænser, der skal respekteres i hverdagen, omhandler såvel den almindelige adfærd som brug af porno og andet visuelt seksuelt materiale på eget værelse og/eller på fælles arealer. Den unge kan således udsmykke sit værelse helt efter egen smag, og benytte porno osv. efter eget ønske på eget værelse, men fælles arealer tilskyndes at antage et mere neutralt udtryk, så ingen stødes. Introverte unge må formodes ikke altid at være åbne omkring dette. Derfor denne konkrete grænsedragning. Personalet vurderer løbende, i tråd med det øvrige pædagogiske arbejde, hvilken udsmykning, der kan være på fællesarealer.

Medindflydelse

De unge i botilbuddet inddrages i grænsedragning og arbejde med seksualitet i øvrigt i forbindelse med de ugentlige beboermøder i bofællesskaberne. I STU’ens regi sikres de unge, via De studerendes råd, indflydelse på inddragelsen af seksualitet i undervisningen. Arbejdet med emnet vil typisk have karakter af at være indtænkt i andres aktiviteter således, at emnet ikke selvstændigt er på dagsordenen, men figurerer implicit i konkret arbejde med konkrete problemstillinger, ønsker, udviklingsarbejde osv.

Forældre

Forældre inddrages i samarbejdet om at etablere en egen seksualitet for den unge med henblik på selvstændiggørelse til eget voksenliv. Det anses for væsentligt, at forældre er bevidste om emnet, fx. ved kærestebesøg i forældrenes hjem o. lign. Her må institutionens medarbejdere og den unges forældre være særligt opmærksomme på, at tilgangen til emnet foregår med en vis kongruens. Der påhviler her kontaktlæreren en skærpet opmærksomhed på at sikre en konstruktiv dialog. Fx. om prævention, personlige grænser, sociale normer m.m. I særlige tilfælde kan personalet her vejlede forældre.

Undervisning

De unge kan modtage seksualundervisning som en del af det alment dannenden sigte i undervisningen. Der kan bruges erotisk materiale i undervisningen, hvis det skønnes hensigtmæssigt.

Den almindelige omgang med hinanden, herunder fysisk berøring

Det er naturligt at give kram til goddag og farvel.
Som pædagogisk redskab kan tæt fysisk kontakt være nødvendig, fx. i forbindelse med at lære motoriske udfordrende ting. Der er hos personalet altid en skærpet opmærksomhed på, at grænser ikke overskrides i denne forbindelse.
Personalet må/skal ikke finde sig i grænseoverskridende handlinger fra beboere/studerende, men sætte tydelige grænser med tydelig adfærd.

Kærester

I STU-regi må de unge selvfølgelig være kærester og holde i hånd, give kys (under hensynstagen til de omkringværende) og kram. I weekends må kærester være på besøg og evt. overnatte i botilbuddet.

Sprogbrug

Alle må bruge det sprog, der er deres. Generelt tales i en neutral og sober tone, som alle trives med.

Toiletbesøg og personlig hygiejne

Det tilstræbes, at medarbejder og beboer/studerende er af samme køn, hvis en ung behøver hjælp til toiletbesøg, bad og anden personligt hygiejne, også selv om den unge ikke eksplicit ytrer ønske om det.

Planer

Der findes en beredskabsplan, som træder i kraft ved overgreb eller overskridelse af grænser samt en handleplan for den enkelte unge mht. seksualitet og arbejdet med emnet. Sidstnævnte inddrages i den konkrete planlægning af undervisningsforløb.

Nye medarbejdere

Nye medarbejdere informeres om seksualpolitikken og handleplanerne.