Visionær pædagogik

På Horisonten tænker vi visionært om pædagogik

Selvværd er altafgørende for menneskets livsudfoldelse og muligheder i tilværelsen, og begejstring animerer til at turde udvise selvtillidsfuld adfærd og arbejde på sit selvværd.

Derfor arbejder Horisonten udelukkende ud fra anerkendende pædagogiske teorier, som styrker selvtilliden i hverdagen. Relationelt arbejde er således et kardinalpunkt både i vores STU og i vores botilbud.

Her mødes alle af stor opmærksomhed, varme og empati. Vi har et intenst og veludviklet blik for den enkeltes udviklingspotentialer. Hvis vi arbejder på at udvikle det, vi er gode til, bliver vi samtidig bedre til det, vi ikke endnu er blevet så gode til. Lad os bruge vores styrkesider til at udvikle os til hele og stærke mennesker!

Det er grundlæggende for det anerkendende møde og den anerkendende relationsdannelse, og heraf følgende læringsparathed, at der ved anerkendelse forstås et menneskeligt møde, hvor den studerende mødes med blik for styrker og potentialer, og hvor selve kommunikationen er båret af begejstring og insisteren på det meningsfulde menneskelige møde, og hvor der ikke fokuseres på det anderledes, men på det, vi har til fælles; det medmenneskelige. Herved sikres, at ingen problemer negligeres, men tages for pålydende og ses i øjnene, og der laves konstant konkrete strategier for arbejdet med at nå den enkeltes mål.

De unge søges dannet til at indgå i så mange forpligtende fællesskaber som muligt. Det giver nemlig livskvalitet og tilhørsforhold samt dybde og mening med livet. Tanken om
‘det hele menneske’ og ‘læring for livet’ og ikke mindst ‘selvforvaltning’ er grundlæggende tankegods på Horisonten, da vi mener, det er hjørnesten i vores selvopfattelse som kultur. Vores menneskesyn på Horisonten bærer præg af de frie skolers tanker om det levende ord og hele det grundlæggende paradigme, dette dannelsessyn tilbyder i en moderne virkelighed, hvor hjerneforskning og neuropsykologi er væsentlige værktøjer. Det er vigtigt, at den neuropsykologiske faglighed ikke står alene, men netop forholdes til vores danske kulturhistorie og menneskelige værdier.

Specialpædagogiske værktøjer som fx KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), KAT-kassen (kognitiv, affektiv træning), osv. er en selvfølge i hverdagen og forudsættes benyttet på indforstået vis af samtlige ansatte, både i botilbud og STU. De enkelte pædagogiske værktøjer benyttes integreret og i det omfang, det skønnes givtigt
i hverdagen. Der er således ingen skarp fokusering endsige dyrkelse af særlige metoder. Metodefriheden for den enkelte ansatte er i højsædet, da det resulterer i den bedste læring for den enkelte, men alle metoder tager naturligvis sit afsæt i det anerkendende møde.

Vi mener, det er grundlæggende afgørende, at de opnåede kompetencer dokumenteres validt og løbende, og at de borgerne i vores tilbud forholder sig til egen læring og de opnåede kompetencer og til, hvordan de lærer bedst: Learning-by-doing. Vi vil nemlig gøre mest muligt af det, som virker, så de unge, forældrene, myndighederne – og til syvende og sidst samfundet (dvs. os alle sammen) – får mest muligt ud af de tre år på vores STU og i vores botilbud!

Det pædagogiske arbejde udmøntes i en pædagogisk/faglig hverdagsramme, som de unge så vidt muligt oplever som gængs og højstatus.

Sidemandsoplæring (kopiering), praksislæring (ved at gøre lærer jeg, hvordan jeg lærer bedst muligt) og lærer/pædagog-i-rolle-princippet (det gode eksempel) står centralt, også i arbejdspraktikkerne.

Alt pædagogisk arbejde på Horisonten er af meget høj kvalitet og altid anerkendende.

Der arbejdes konkret med selvværdsfølelse og selvtillidsadfærd, både i faglige/arbejdsmæssige sammenhænge og i skabelsen og vedligeholdelsen af sociale relationer og funktionsniveau i botilbuddets regi.

Af inspirationskilder mht. Horisontens pædagogiske praksis skal nævnes:

 • Autonomistøtte
 • Grundtvig og ‘det levende ord’
 • Det hele menneske
 • Mestring/coping
 • Sociale historier
 • Anerkendende udspørgen
 • Relationspædagogik
 • Neuropsykologien
 • Konflikthåndtering og -mægling
 • KRAP-pædagogik og validering
 • KAT-kassen
 • PAS-analyse (pædagogisk analysesystem)

På Horisonten går læring og mening med livet går hånd i hånd på vejen mod et dynamisk voksenliv.