Beskyttet beskæftigelse

Om tilbuddet:

Horisonten beskæftigelse er et beskæftigelsestilbud med fokus på meningsfuldt arbejde og fordybelse.

Den enkelte borgeres tilbud indrettes, så det imødekommer vedkommendes specifikke behov.

Målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller generelle læringsvanskeligheder samt unge med udviklingshæmning.

For borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL-træning), sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Bl.a. sansestimulerende aktiviteter kan medvirke til at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og medindflydelse.

Aktiviteterne vil typisk foregå i en mangfoldigt ungemiljø, hvor disse aktiviteter er mulige:
– værksted
– have
– dyr (eksotiske dyr, små dyr og bondegårdsdyr)
– ridning
– butiksdrift/kunst/brugskunst
– vaskeridrift
– biografdrift
– madlavning
– musik
– medier/radio/gaming/makerspace
– friluftsliv (herunder sejlads)

Vi har egne faciliteter til alt det nævnte.

Ud over arbejde og aktiviteter ud af huset og i vores interne værksteder, så tilbyder vi også fast arbejde følgende steder, som vi driver:
BUTIKKEN (produktion og udsalg af brugskunst),
MØNTVASKERIET (drift, rengøring og håndtering af ordrer samt levering ud af huset m.m.),
RENGØRING I DEN LOKALE BIOGRAF “SNURRETOPPEN”,
PRODUKTIONSKØKKEN/KANTINE.

Alt, hvad vi beskæftiger os med, er kompetencegivende og umiddelbart brugbart i dit liv. Vi arbejder både i dybden med det personlige og så med de konkrete færdigheder og kompetencer, som giver dig muligheder i dit liv.

Vi gør udfordringer til kompetencer og skaber mening i menneskers liv.

Der målsættes i tæt samarbejde med borgeren selv om med visiterende myndighed. Målene fastholdes og udvikles i SMART’e delmål.

Målene fastsættes og tovholdes i Bosted-system, og metoden er low arousal.

Arbejdet kan kan tilgås via Bosted-modulet KRAP og via vores egne statusrapportskabeloner.

PAS-screening, KAT-kassen m.v. kan indgå i indsatsen efter behov.

NADA og taktil stimulering er vigtige indgange til læring for mange unge hos os.

Der udarbejdes OCN-beviser i tilegnede kompetencer og færdigheder.

Der arbejdes med meningsgivende arbejde og aktiviteter samt med fordybelse, og da vi har personale med specialpædagogiske kompentencer inden for autsmespektret, arbejdes der autismespecifikt med borgere med autisme. Der tilbydes derudover PAS-analyse. Der arbejdes med praksislæring (herunder mesterlære).

Tilbuddets målgruppe er unge mellem 18 og 40 med:
– gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder div, autismediagnoser, ADHD, ADD m.v.
– generelle læringsvanskeligheder
– udviklingshæmning

Lovgivningen bag:

1. Hvem er omfattet af indsatsen?

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp.

2. Hvordan og hvor etablerer kommunen beskyttet beskæftigelse?

Beskyttet beskæftigelse kan foregå på beskyttede værksteder for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan ske ved at udstationere en gruppe personer, eller enkeltpersoner, fra et beskyttet værksted til en virksomhed eller på et sted specifikt indrettet til formålet.

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, og kommunen har ansvaret for indsatsen. Beskyttet beskæftigelse er ikke en jobcenteropgave, men en opgave for kommunens socialafdeling.

Jobcentrene har dog mulighed for i konkrete sager at beslutte, at et beskæftigelsesforløb, der er oprettet som beskyttet beskæftigelse eller særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb, vil kunne gives som et tilbud efter reglerne om vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsloven.

Forudsætningerne er at:

  • Forløbet for den enkelte ledige lever op til reglerne i beskæftigelsesindsatsloven, herunder at det opfylder formålet med aktiveringen er et relevant tilbud for den enkelte med henblik på den korteste vej ud af ledigheden, og det indgår i personens handleplan.

Kommunen kan desuden tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer. Formålet er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

3. Vilkårene under beskyttet beskæftigelse – aflønning, befordring etc.

Personer i beskyttet beskæftigelse skal i videst muligt omfang have løn efter indsats. I tilfælde hvor en person, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan der fastsættes en arbejdsdusør på mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Førtidspensionister vil modtage førtidspension ved siden af indtjeningen ved den beskyttede beskæftigelse. Nødvendige befordringsudgifter ud over 10 km afholdes af kommunen. Deltagere i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb får en arbejdsdusør fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud.

4. Social handleplan

Det skal altid overvejes, om der er behov for en handleplan. Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.