Beskyttet beskæftigelse

Om tilbuddet:

Horisonten beskæftigelse er et beskæftigelsestilbud med fokus på meningsfuldt arbejde og fordybelse.

Den enkelte borgeres tilbud indrettes, så det imødekommer vedkommendes specifikke behov.

For borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL-træning), sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Bl.a. sansestimulerende aktiviteter kan medvirke til at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og medindflydelse.

Aktiviteterne vil typisk foregå i en mangfoldigt ungemiljø, hvor disse aktiviteter er mulige:
– værksted
– have
– dyr
– butiksdrift
– vaskeridrift
– biografdrift
– madlavning
– musik
– medier
– friluftsliv (herunder sejlads)

Vi har mange og gode faciliteter til alt det nævnte.

Ud over arbejde og aktiviteter ud af huset og i vores interne værksteder, så tilbyder vi også fast arbejde følgende som vi driver:
BUTIKKEN (produktion og udsalg af brugskunst)
MØNTVASKERIET (drift, rengøring og håndtering af ordrer samt levering ud af huset m.m.)
CAFÉEN (produktion og salg af snacks og måltider samt facilitering af cafédrift og kundehåndtering)
RENGØRING I DEN LOKALE BIOGRAF “SNURRETOPPEN”.

Alt, hvad vi beskæftiger os med, er kompetencegivende og umiddelbart brugbart i dit liv. Vi arbejder både i dybden med det personlige og så med de konkrete færdigheder og kompetencer, som giver dig muligheder i dit liv.

Vi gør udfordringer til kompetencer og skaber mening i menneskers liv.

Der målsættes i tæt samarbejde med borgeren selv om med visiterende myndighed. Målene fastholdes og udvikles i Bosted-system.

Målene fastsættes og tovholdes i Bosted-system via moduler som KRAP og via vores egne statusrapportskabeloner. PAS-screening, low arousal tilgange, KAT-kassen og kognitiv livsvejledning kan indgå i indsatsen efter behov.

Målgruppen er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller generelle læringsvanskeligheder samt unge med udviklingshæmning.

Der arbejdes med meningsgivende arbejde og aktiviteter samt med fordybelse, og da vi har personale med specialpædagogiske kompentencer inden for autsmespektret, arbejdes der autismespecifikt med borgere med autisme. Der tilbydes derudover PAS-analyse. Der arbejdes med praksislæring (herunder mesterlære).

Vores målgruppe er unge mellem 16 og 40 med:
– gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder div, autismediagnoser, ADHD, ADD m.v.
– generelle læringsvanskeligheder
– udviklingshæmning

Lovgivningen bag:

1. Hvem er omfattet af indsatsen?

Kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere. Der er tale om mennesker, som ikke kan få eller fastholde almindeligt arbejde eller tilbud efter beskæftigelsesloven, og som normalt modtager social pension eller kontanthjælp.

2. Hvordan og hvor etablerer kommunen beskyttet beskæftigelse?

Beskyttet beskæftigelse kan foregå på beskyttede værksteder for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan ske ved at udstationere en gruppe personer, eller enkeltpersoner, fra et beskyttet værksted til en virksomhed eller på et sted specifikt indrettet til formålet.

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats, og kommunen har ansvaret for indsatsen. Beskyttet beskæftigelse er ikke en jobcenteropgave, men en opgave for kommunens socialafdeling.

Jobcentrene har dog mulighed for i konkrete sager at beslutte, at et beskæftigelsesforløb, der er oprettet som beskyttet beskæftigelse eller særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb, vil kunne gives som et tilbud efter reglerne om vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsloven.

Forudsætningerne er at:

  • Forløbet for den enkelte ledige lever op til reglerne i beskæftigelsesindsatsloven, herunder at det opfylder formålet med aktiveringen er et relevant tilbud for den enkelte med henblik på den korteste vej ud af ledigheden, og det indgår i personens handleplan.

Kommunen kan desuden tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb samt aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer. Formålet er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

3. Vilkårene under beskyttet beskæftigelse – aflønning, befordring etc.

Personer i beskyttet beskæftigelse skal i videst muligt omfang have løn efter indsats. I tilfælde hvor en person, der på grund af betydelig nedsat funktionsevne kun kan yde en indsats, som giver en meget beskeden indtjening, kan der fastsættes en arbejdsdusør på mindst 5 pct. af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende arbejdsområde. Førtidspensionister vil modtage førtidspension ved siden af indtjeningen ved den beskyttede beskæftigelse. Nødvendige befordringsudgifter ud over 10 km afholdes af kommunen. Deltagere i særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb får en arbejdsdusør fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunen skal afholde udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud.

4. Social handleplan

Det skal altid overvejes, om der er behov for en handleplan. Kommunen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Vores socialøkonomiske koncept, Over Stregen, opretter butikker, tjenesteydelser osv. ud fra de ønsker og behov, som borgerne i tilbuddet til en hver tid måtte have. Over Stregen laver simpelthen de jobs, der er relevante! Over Stregen er et koncept drevet af Horisonten. Alle kan kontakte os på Horisonten, hvis de har gode ideer til, hvad vi kunne lave af relevante tiltag under Over Stregens store, rummelige hat…